Söderhamn – när lokalt blir globalt

Adobe Stock Dekorativ Bild Bokeh

NÄR VINTERN LIGGER SOM MÖRKAST ÖVER SVERIGE, ÄGER ETT MAGISKT SKÅDESPEL RUM I SÖDERHAMN!

Under den årliga ljuständningen tänds hundratals levande ljus i rådhusets alla fönster. Ljuständningen är närmast symbolisk för Söderhamn och för vår bild av landskapet Hälsingland – här bevarar man traditioner och miljö för framtidens människor. Men utöver fladdrande lågor, världsarvsklassade hälsingegårdar och ett flertal omsorgsfullt bevarade fäbodmiljöer och naturreservat finns här ett väldigt modernt miljötänk. Det går ut på att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle på lokal nivå med globala miljömål som utgångspunkt.

Söderhamn ingår i Sveriges Ekokommuner, en ideell förening med 110 medlemmar. Föreningen ingår i sin tur i ett större, globalt nätverk för
ekokommuner, ICLEI, som består av mer än 1 750 städer, kommuner och regioner i över 100 länder.

Läs Nyheten som PDF

VAD INNEBÄR BEGREPPET EKOKOMMUN?

Man ska jobba brett med hållbarhetsfrågor på lokal nivå och vara en förebild i miljöarbetet för landets övriga kommuner, säger Andreas
Håberg, Miljö- och naturvårdshandläggare på Söderhamns kommun.

En ekokommun ska fungera som opinionsbildare och pådrivare inom
miljöpolitiken, förmedla kunskap och utbyta erfarenheter sinsemellan både på nationellt och internationellt plan.

”ALLT HÄNGER IHOP”

Det brukar man säga när man pratar om ekosystem. Agenda 2030, som antogs 2015 av FN:s medlemsländer, är en agenda för global hållbarhet
som gör hela världen till ett stort nätverk. Agendans sjutton hållbarhetsmål fokuserar både på människan och jorden.


Nära E4’an utaför Söderhamnd finns denna fina holme med häckande fåglar och gångbro.

LOKAL HÅLLBARHET

Begreppet hållbarhet omfattar tre sammanlänkade dimensioner – den sociala, ekonomiska och den miljömässiga. Sverige är ett av länderna som
har skrivit under. Mycket av det svenska arbetet sker på kommunal nivå.
I Söderhamn vill vi gå mot att miljöarbetet blir en integrerad del i alla
samhällsplaneringsprocesser och kommunala verksamheter, snarare än att det bedrivs ett enskilt miljöarbete vid sidan om eller parallellt utan
samsyn, säger Andreas Håberg.

REGIONAL HÅLLBARHET

Vi följer strategiska inriktningar och enskilda politiska beslut, och har en överenskommelse med Länsstyrelsen om åtgärder som fram till år 2020 ska genomföras för klimat och miljö. Överenskommelsen bygger på Sveriges
miljömålssystem
, som antogs av Sveriges riksdag 1999.

”Ökad kunskap om miljö och natur ger förutsättningar för engagemang i tidig ålder och en större chans att skapa en känsla av samhörighet och ansvar att ha med sig genom livet.”
Andreas Håberg, Miljö- och naturvårdshandläggare Söderhamn Kommun

Visionen är att ha löst de stora miljöproblemen när vi lämnar över samhället till nästa generation. På regional nivå samordnar Länsstyrelsen
miljöarbetet och föreslår åtgärder. Gävleborgs överenskommelse med Söderhamn är ett ambitiöst program med ett trettiotal konkreta
åtgärder för att uppfylla ett tiotal av de globala målen.

EN VIKTIG PUNKT ÄR BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN.
HUR KAN MAN BIDRA TILL DET PÅ KOMMUNAL NIVÅ?

För att begränsa vår klimatpåverkan måste vi minska energianvändningen. Fossilfria drivmedel ska prioriteras och fordonstransporter ska vara energieffektiva inom kommunen. Det gäller att
välja fordon med förnybar energi och mindre bränsleförbrukning, och att titta på alternativa transportmedel, som till exempel cyklar.

Tillgängligheten till biogas och el ska även utökas regionalt. Vi ska verka för hållbart resande och hushållning med resurser, t.ex. genom information
om avfallsminimering, återanvändning och återvinning.
Hållbart, energieffektivt byggande och närproducerade livsmedel är också en fråga för kommunen. Närproduktion av livsmedel främjas genom att påbörja planering för mark i tätortens närhet. Det ger en säker och långsiktig livsmedelsförsörjning.

SATSA PÅ BARN OCH SKOLA


Satsning på barn och skola är en klok investering för att få ett brett engagemang och långvarig effekt. Att stödja utgivningen av Natur & Miljöboken är en sådan åtgärd. Ökad kunskap om miljö och natur ger förutsättningar för engagemang i tidig ålder och en större chans att skapa en känsla av samhörighet och ansvar att ha med sig genom livet.

Vy ut över vattnet i skärgård en nästan vindstilla kväll. // View over the water in archipelago a calm evening. # Calm, nature, water, summer, spring, cloud, clear sky, island, islet, sunset, evening, reflexion, archipelago, view, bay, beach,

SÖDERHAMNS KOMMUNS MILJÖMÅL

• Hav i balans
• En levande kust och skärgård
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• En god bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• Frisk luft
• God bebyggelse