< Tillbaka till startsidan

Svenska Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och har cirka 26 000 lägenheter och 4000 lokaler i Stockholm.

Då vi var nyfikna på hur Svenska Bostäders miljöarbete ser ut passade vi på att ställa några frågor till deras Energi- och miljöchef, Sara Wallin.

 

Text: Mattias Lindblad

header image

Svenska Bostäder arbetar sedan många år med att reducera sin klimatpåverkan samt erbjuda hyresgästerna ett miljöanpassat boende. Kan du berätta lite om hur ert miljöarbete ser ut?

Vi fokuserar på fyra områden i vårt miljöarbete där vi har stor påverkan och stor möjlighet att påverka:

 

Minimera klimatpåverkan – vi strävar efter att bygga energieffektivt när vi bygger nytt, energieffektivisera i samband med större ombyggnationer och har en aktiv drift av vårt befintliga bestånd.

 

Sund inomhusmiljö – vi arbetar för att säkerställa fungerande ventilation, låga radonhalter och förebygga fuktskador.

 

Fastigheter och material utan farliga ämnen – vi arbetar med systemet Byggvarubedömningen för att hantera materialfrågor i ny- och ombyggnadsprojekt.

 

Effektiv avfallshantering – vi tillhandahåller system för källsortering till våra hyresgäster och har drygt 300 miljöstugor/miljörum med upp till 10 fraktioner där hyresgästerna kan lämna sitt källsorterade avfall.

 

Förutom den påverkan som vår egen verksamhet medför påverkar våra hyresgäster miljön genom sitt beteende. Här jobbar vi med information för att få hyresgästerna att göra miljömedvetna val.

 

I era nybyggnadsprojekt inkluderar ni miljö- och klimatfrågor redan innan byggstart. Hur bygger man egentligen miljöanpassade fastigheter?

Det är viktigt att ha med sig frågorna från start och förstå i vilket skede det går att påverka respektive fråga. Vissa frågor läggs fast tidigt i planeringsskedet, t.ex. byggnadens form som påverkar energiprestandan. Svenska Bostäders målsättning är att vår nybyggnation ska ha motsvarande prestanda som certifieringssystemet Miljöbyggnads silvernivå. Det innebär att vi tittar på 15 parametrar fördelade inom områdena energi, innemiljö och material. Det är en bra systematik som sätter fokus på rätt frågor och nödvändiga avvägningar när parametrar står mot varandra.

 

Vi arbetar för att våra bostadsgårdar ska erbjuda lek och rekreation, men också ekosystemtjänster i form av till exempel lokalt omhändertagande av dagvatten och odlingsmöjligheter för våra hyresgäster.

Förr i tiden byggde man inte flerfamiljshus med miljövänliga materialval eller planerade dessa utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vad för slags saneringsarbeten brukar ni i dag behöva utföra avseende äldre fastigheter?

I samband med ombyggnation och rivning låter vi genomföra materialinventeringar för att ta reda på om det finns skadliga ämnen i byggmaterialet och för att ta fram en plan för korrekt hantering av det avfall som uppstår. Exempel på ämnen som kan förekomma i äldre byggnader och som kräver särskild sanering är asbest och PCB.

 

Vad kan man som hyresgäst själv tänka för att bidra till ett hållbart och miljövänligt boende förutom att sortera sitt avfall i era miljöstugor?

Spara vatten och energi, inte slänga farligt avfall i hushållssoporna eller avloppet, minska sin konsumtion generellt och välja varor och tjänster med god miljöprestanda. I allt fler områden är det också möjligt att sortera ut sitt matavfall, det är en värdefull resurs som omvandlas till fordonsgas och biomull.

 

Varför har ni på Svenska Bostäder valt att medverka i Natur & Miljöboken?

Barn och unga är nyckeln till att åstadkomma hållbara beteenden, både i närtid genom att de påverkar sina föräldrar till förändring och i framtiden när de uppfostrar sina egna barn.  Varje år besöker vi, tillsammans med Kunskapsförlaget, en skola där vi har många boende och pratar miljö och energi med en eller ett par klasser i årskurs 4-6.

Sara Wallin, Energi- och Miljöchef
på Svenska Bostäder.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives