BOTKYRKA KOMMUNS VATTENFÖRSÖRJNING – INTERVJU MED LINDA EVJEN

Det är ett av våra vanligaste livsmedel. Lokalproducerat och tillgängligt 24-timmar om dygnet. Att det kommer drickbart vatten ur kökskranen ser vi som en självklarhet i Sverige. Men vem ansvarar för denna service? Sydväst om Stockholm ligger Botkyrka kommun. Vi fick en pratstund med VAchefen Linda Evjen för att ställa lite frågor kring kommunens vattenförsörjning.

Dekorativ bild Botkyrka

Vad ansvarar en VA-avdelning för?

VA-avdelningen i Botkyrka kommun ansvarar för att leverera ett hälsosamt dricksvatten till abonnenterna. Vi tar också hand om spillvatten och dagvatten som rinner från fastigheterna. För vår del innebär det att vi köper in dricksvatten som vi levererar till hushållen via ett långt ledningsnät. När vattnet använts i hushållen samlar vi upp spillvattnet och leder det till ett avloppsreningsverk.

Hur många liter vatten nyttjar era abonnenter tillsammans under ett enda dygn?

Våra abonnenter använder nästan 18 miljoner liter vatten per dygn. Det innebär att varje person använder cirka 200 liter per dag.

Hur säkerställer man att kranvatten håller den höga kvalitét som vi är vana med i Sverige?

Vi arbetar ständigt med att följa upp kvaliteten på dricksvattnet. Vi tar prover på dricksvattnet runt om i kommunen, hos abonnenter och i våra egna anläggningar. Dessa prover analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Analyssvaren jämförs med de gränsvärden som Livsmedelsverket beslutat ska gälla för dricksvatten. Om vi upptäcker störningar följer vi upp med ytterligare provtagningar och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Hur når ni ut med information till era abonnenter om vad man får och inte får spola ned i handfat, vask samt toalett?

Vi använder oss av olika sätt för att nå ut med informationen. En viktig målgrupp är skolelever. Vi söker kontakt med skolor för att få komma och berätta om hur viktigt det är att spola rätt och att göra bra miljöval. Sedan erbjuder vi skolklasser att åka buss ut till avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket för ett studiebesök.

Vi har också haft Teknikens dag där vi samlade verksamheterna inom vår förvaltning, städ, transport, markskötsel, fastighetsförvaltning och VA-verksamhet och bjöd in skolor och allmänhet för att få en inblick. Det blev en rolig dag där vi visade en vassklippningsmaskin, en avloppspumpstation, hur ledningarna ser ut och det mest uppskattade, att kasta bajskorv i en toalett. Givetvis en bajskorv i plast!

Vår branschorganisation Svenskt Vatten initierar också ett antal kampanjer varje år som vi deltar i och så har vi givetvis kommunens egen webbplats, botkyrka.se, där vi samlar information om all vår verksamhet.

Även i Sverige har vi tagit del av klimatförändringarnas påverkan med snöfattiga vintrar och varma, torra vårar. Har ni märkt av effekterna med sinande grundvattennivåer till följd av detta?

Vi mäter nivån i två grundvattenmagasin och har sett att grundvattennivån blivit något lägre. I nuläget har vi all vår vattenförsörjning från Mälaren. Det betyder att vi inte direkt blir drabbade av att grundvattennivåerna sjunker. Några fastigheter i kommunen som har egna brunnar har fått problem under sommaren.

Varför har ni valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken i Botkyrka kommun?

Natur & Miljöboken möjliggör att alla elever i Botkyrka kommun får tillgång till uppdaterad kunskap inom miljöområdet där vatten och avloppsvatten är viktiga frågor.

Besök Botkyrka kommuns hemsida