ATT MÅNA OM JORDEN – KYRKAN OCH HÅLLBARHETEN

Intervju med Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka församling

Allt fler trossamfund engagerar sig aktivt i miljön. I Svenska kyrkan pågår arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen på en rad områden.

Vi pratade med Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde på Botkyrka församling, om kyrkan och miljöfrågan.

 Svenska kyrkan antog 2019 en ”Färdplan för klimatet”. Målet är att uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten år 2030. 

Kan du berätta om de tre effektmålen, klimatneutralitet, värderingsförändring och klimaträttvisa, och om det dagliga miljöarbetet i Botkyrka församling? 

Svenska kyrkan vill verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma för framtiden. Svenska kyrkan vill lyfta de andliga och existentiella aspekterna av klimatkrisen.

Detta görs genom att öka engagemang och kunskap för miljö- och hållbarhetsfrågor i församlingens verksamheter och gudstjänstliv.
Vi arbetar med klimaträttvisa genom att minska våra utsläpp  såväl av egna byggnader samt minskade flygresor. Botkyrka församling tar även ett internationellt ansvar genom att ge stöd till de mest sårbara och utsatta som drabbas mest av klimatförändringarna trots att de bidragit minst. Botkyrka församling skänker cirka 850 000 kronor till ACT varje år. 

I samband med färdplanen kom en ny version av ”Ett biskopsbrev om klimatet”, en opinionsbildande text av svenska biskopar. Brevet behandlar klimatkrisen på ett unikt sätt, det är både vetenskapligt, andligt och manande. 

Är det viktigt att religiösa samfund tar ställning för miljön?

– Det är viktigt att alla hjälper till, därför behöver både trossamfund och föreningar bidra. Svenska kyrkan med ca 6 miljoner medlemmar samt 20 000 anställda har goda förutsättningar att vara en förebild och inspirationskälla för andra aktörer att öka sitt engagemang för klimat- och hållbarhetsarbete genom att utifrån vårt kristna budskap värna om miljö och våra medmänniskor. Att biskoparna i 

 Svenska kyrkan skriver ett biskopsbrev om klimatet är en viktig markör för att visa hur viktigt detta arbete är för Svenska kyrkan. Brevet är ett teologiskt bidrag till diskussionen om klimatförändringarna. 

Botkyrka församling bidrar till utgivningen av Natur & Miljöboken. Varför har ni valt att göra det? 

Botkyrka församling vill arbeta brett med värderingsförändringar i klimat- och miljöfrågor. Församlingen arbetar kontinuerligt med att lyfta miljö- och hållbarhetsfrågor i våra barn- och ungdomsgrupper. Att vi bidrar till utgivningen av Natur- och Miljöboken är ett annat sätt att beröra barn och unga i dessa viktiga frågor. För Botkyrka församling är det viktigt att samarbeta med olika aktörer i samhället för att på bästa sätt kunna bidra med det bästa till botkyrkaborna!

FAKTA

INGÅR I STOCKHOLMS STIFT 

Botkyrka församling ingår i Stockholms stift. Se mer om församlingens miljöarbete på Youtube 

BISKOPSBREV OM KLIMATET 

Publicerades för första gången 2014 som sedan reviderades 2019. Se hela brevet! 

ACT-ALLIANSEN 

Action by Churches Together är ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.